Đài nước bằng đồng

2.100.000 
2.100.000 
3.125.000 
3.125.000 
1.739.000 
1.739.000